منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف  در سطح شهر تهران

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

شپشک استرالیایی

شپشک استرالیایی

ساختار کروموزومی

ساختار کروموزومی

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

مدیریت تلفیقی هلو

مدیریت تلفیقی هلو

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی

گروه محصول -> ->

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهرانقیمت: ۲۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 163     کد محصول :3408      حجم فایل:1,17 MB      نوع فایل :rarخلاصه:

در كشورهاي در حال توسعه, آلودگي مواد غذائي و بيماربهاي ناشي از آن همواره به عنوان يكي از مهمترين مشكلات در سيستم بهداشت مواد غذائي بشمار مي آيد.

اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومي در نتيجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتي باعث كاهش ميزان مرگ و مير در سالهاي اخير شده است, با اين وجود پي آمدهاي نامطلوب تغذيه اي و بهداشتي ناشي از آلودگي مواد غذائي با عواقب زيانبار اقتصادي همراه مي باشد.

علت مهم ايجاد مسموميت و بيماريهاي روده اي, مواد غذائي مي باشد, يكي از اين مواد غذائي كه از نظر آلودگي اهميت به سزائي دارد, شير و فراورده هاي آن نظير بستني است. بستني بخصوص در فصول گرم داراي مصرف كننده بسياري مي باشد و در مورد اين ماده غذائي بايد از نظر بهداشتي نظارت كامل صورت گيرد. به منظور بررسي آلودگي باكتريائي در بستني هاي سنتي وميوه اي( غير پاستوريزه) و بستني هاي پاستوريزه, تعداد 100 نمونه بستني غيرپاستوريزه و 30 نمونه بستني پاستوريزه از قسمتهاي مختلف شهر تهران بصورت
Random Systematic Samplingجمع آوري شد كه پس از انجام آزمايشات در آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذائي, آرايشي و بهداشتي واقع در مركز تحقيقات علوم پزشكي ايران, 87 درصد از نمونه هاي غير پاستوريزه فيرقابل مصرف و باكتريهاي موخود در آنها به ترتيب فراواني عبارت بودند از:

استافيلوكوك اورئوس(74%), گونه هاي كلبسيلا(40%), گونه هاي انتروباكتر(37%), اشريشيا كلي(24%),سودوموناس آئروجينوزا(19%),گونه هاي پروتئوس(13%), گونه هاي اسينتوباكتر(11%), هافنيا(6%), گونه هاي آلكالي ژنز(4%), گونه هاي سراتيا(3%),گونه هاي سيتروباكتر و ادواردسيلا(2%) و گونه هاي پروويدنسيا(1%).

و در بستني هاي پاستوريزه, 30 درصد از نمونه ها غير قابل مصرف بودند و باكتريهاي موجود در آنها به ترتيب فراواني عبارت بودند از:

اشريشيا كلي(4/13%), استافيلوكوك اورئوس(7/6%), كلبسيلا نومونيه(7/6%), سودوموناس آئروجينوزا, پروتئوس ولگاريس, انتروباكتر كلواكه و اسينتوباكتر باماني(3%).

  • بررسي ليستريا و يرسينيا از محيط هاي اختصاصي Palcam , CiN و غني سازي در سرما(Cold enrichment ( استفاده شد ولي علي رغم تلاشهاي بسيار موفق به جداسازي نشديم.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه فارسي.............................................................................................................. 1

مقدمه:.......................................................................................................................... 3

فصل اول: زمينه پژوهش و مروري بر اپيدميهاي رخ داده از شير.................................... 5

فصل دوم: كلياتي در خصوص بستني............................................................................ 18

2-1: تاريخچه بستني..................................................................................................... 19

2-2: تعريف بستني....................................................................................................... 20

2-3: ارزش غذايي بستني............................................................................................... 22

2-4: مواد تشكيل دهنده بستني....................................................................................... 24

2-4-1: چربي......................................................................................................... 24

2-4-2: مواد جامد غير از چربي............................................................................... 25

2-4-3: قند............................................................................................................ 27

2-4-4: مواد امولسيون كننده..................................................................................... 29

2-4-5: مواد پايداركننده........................................................................................... 29

2-4-6: مواد طعم دهنده........................................................................................... 30

2-4-7: مواد رنگ دهنده.......................................................................................... 30

2-5: فرآيند توليد بستني................................................................................................ 30

2-5-1: مرحله دريافت............................................................................................ 30

2-5-2: توليد مخلوط بستني..................................................................................... 31

2-5-3: توزين كردن............................................................................................... 32

2-5-4: مخلوط كردن.............................................................................................. 33

2-5-5: يكنواخت كردن گويچه هاي چربي............................................................... 34

2-5-6: پاستوريزاسيون............................................................................................ 34

2-5-7: رسيدن مخلوط............................................................................................ 34

2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده........................................................... 35

2-5-9: انجماد به روش مداوم................................................................................. 35

2-5-10: قالب گيري و بسته بندي............................................................................ 36

2-5-10-1: بسته بنديهاي بزرگ بستني............................................................... 36

2-5-10-2: بسته بنديهاي مورد مصرف خانگي.................................................... 37

2-5-10-3: توليد بستني چوبي.......................................................................... 37

2-5-11: سخت كردن بستني..................................................................................... 38

2-6: باكتريولوژي بستني................................................................................................ 39

2-7: اپيدميولوژي آلودگيهاي ميكروبي............................................................................. 40

2-7-1: آلودگيهاي اوليه بستني................................................................................. 41

2-7-2: آلودگيهاي ثانويه بستني................................................................................ 45

2-8: پيشگيري و كنترل.................................................................................................. 48

فصل سوم: خلاصه اي از خصوصيات عمومي و كلينيكي باكتريهاي جدا شده در بستني. 51

3-1: ميكروبيولوژي پايه................................................................................................. 52

3-2: ميكروبيولوژي لبنيات............................................................................................. 52

3-3: رشد ميكروبي ...................................................................................................... 54

3-4: ميكروارگانيسم ها در شير....................................................................................... 57

3-5: مشخصات ميكروارگانيسم ها در شير....................................................................... 58

3-6: ميكروارگانيسم هاي ايجاد كننده فساد در شير........................................................... 59

3-7: ميكروارگانيسم هاي بيماريزا در شير........................................................................ 60

3-8: باسيلهاي گرم منفي بي هوازي اختياري.................................................................... 60

3-8-1: تعريف انتروباكترياسه.................................................................................. 61

3-8-2: اشريشياكلي................................................................................................ 63

3-8-3: گروه كلبسيلا، انتروباكتر، سراتيا.................................................................... 67

3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروويدنسيا........................................................... 69

3-8-5: سيتروباكتر.................................................................................................. 70

3-8-6: جنس شيگلا............................................................................................... 70

3-8-7: جنس سالمونلا............................................................................................ 71

3-8-7-1: تشخيص سالمونلا از جنس هاي ديگر................................................ 72

3-8-7-2: آزمايشات تشخيصي........................................................................ 74

3-8-7-3: پاتوژنزو يافته هاي باليني.................................................................. 75

3-8-7-4: مواد غذايي كه بطور رايج در انتقال سالمونلا نقش دارند...................... 77

3-9: باكتريهاي گرم منفي غير تخميري و غيرشايع............................................................ 78

3-9-1: گروه سودموناها.......................................................................................... 78

3-9-1-1: سودمونا آئروجينوزا................................................................................. 78

3-9-2: يرسينيا....................................................................................................... 79

3-9-2-1: يرسينيا انتروكوليتيكا ويرسينياپسودوتوبركلوزيس................................... 80

3-9-2-2: پاتوژنز و يافته هاي باليني.................................................................. 81

3-9-2-3: آزمايشات تشخيصي........................................................................ 82

3-9-2-4: پيشگيري و كنترل............................................................................ 825

3-10: استافيلوكوك....................................................................................................... 82

3-10-1: استافيلوكوك اورئوس............................................................................... 82

3-10-2: مورفولوژي.............................................................................................. 83

3-10-3: ساختمان سلولي....................................................................................... 83

3-10-4: مقاومت.................................................................................................. 84

3-10-5: خواص بيوشيميايي................................................................................... 85

3-10-6: مسمومين غذايي استافيلوكوكي.................................................................. 86

3-10-7: علائم مسموميت غذايي استافيلوكوكي........................................................ 89

3-10-8: پيشگيري وكنترل در مسموميت غذايي..................................................... 90

3-11: باسيل هاي گرم منفي بدون اسپور.......................................................................... 91

3-11-1: ليستريامونوسيتوجنز................................................................................. 91

3-11-1-1: تاريخچه................................................................................................ 91

3-11-1-2: ميكروبيولوژي.................................................................................. 91

3-11-1-3: ليستريوزيس.................................................................................... 93

3-11-1-4: وقوع و رشد ليستريا در شير و فرآورده هاي آن.................................. 95

3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زايي................................................................... 99

3-11-1-6: روش هاي جستجوي ليستريامونوسيتوجنز درمواد غذايي...................... 100

3-11-1-7: پاتوژنز و ايمني................................................................................ 104

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نياز........................................................................... 106

4-1: مدت مطالعه........................................................................................................ 107

4-2: تعداد نمونه........................................................................................................... 107

4-3: نحوه نمونه برداري ............................................................................................... 107

4-4: بررسي هاي انجام شده........................................................................................... 108

4-5: مواد و وسايل مورد استفاده ................................................................................... 108

4-6: روش آماده سازي.................................................................................................. 109

4-7: روش آزمايش نمونه هاي مواد غذايي...................................................................... 109

4-8: رقيق كننده ها........................................................................................................ 110

4-8-1: روش تهيه محلول رينگر.............................................................................. 110

4-8-2: روش تهيه سرم فيزيولوژي........................................................................... 111

4-8-3: روش تهيه محلول رقيق كننده آب پيتونه........................................................ 111

4-9: روش شمارش ميكروبها ........................................................................................ 111

4-10: شمارش و شناسايي كلي فرم ها............................................................................ 112

4-11: شناسايي اشريشياكلي........................................................................................... 113

4-12: شناسايي سالمونلا................................................................................................ 113

4-13: شناسايي استافيلوكوك اورئوس............................................................................. 114

4-13-1: طرز تهيه محيط كشت بردپاركر........................................................................ 114

4-14: شناسايي يرسينيا.................................................................................................. 116

4-15: شناسايي ليستريا.................................................................................................. 117

4-15-1: محيط اختصاصي پالكام............................................................................. 118

4-16: حدمجاز ميكروبي در بستني................................................................................. 118

4-17: تستهاي تشخيصي............................................................................................... 119

فصل پنجم: نتيجه و بحث............................................................................................. 123

5-1: نتايج.................................................................................................................... 124

5-2: بحث.................................................................................................................... 138

5-3: پيشنهادات............................................................................................................ 146

خلاصه لاتين................................................................................................................ 148

منابع............................................................................................................................ 149

 

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

قیمت: 140,000 ريال کد فایل:22260
چكيده دوغ كره محصول جانبي فرآيند كره زني است كه به دو صورت شيرين و ترش وجود دارد كه از نظر ارزش غذايي و تركيب شيميايي، واجد كليه مواد جامد شير به استثناء چربي مي باشد. دراين تحقيق سعي برآن است كه از دوغ كره، در تهيه نوشيدنيهاي تخميري استفاده گردد بنابر تحقيقات دانشمندان و محققين كشورهاي پيشرفته، خصوصاً در دهة اخير مبني بر خواص غذايي و بويژه خصوصيات دارويي فراواني كه اين فرآورده دارد و با توجه به اينكه تاكنون اين فرآورده در صنايع لبني...
بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف  در سطح شهر تهران

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

قیمت: 200,000 ريال کد فایل:22242
خلاصه: در كشورهاي در حال توسعه, آلودگي مواد غذائي و بيماربهاي ناشي از آن همواره به عنوان يكي از مهمترين مشكلات در سيستم بهداشت مواد غذائي بشمار مي آيد. اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومي در نتيجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتي باعث كاهش ميزان مرگ و مير در سالهاي اخير شده است, با اين وجود پي آمدهاي نامطلوب تغذيه اي و بهداشتي ناشي از آلودگي مواد غذائي با عواقب زيانبار اقتصادي همراه مي باشد. علت مهم ايجاد مسموميت و بيماريهاي روده اي,...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

حجم:85626KB | بازدید :2521

مشخصات کلی دانشگاه(شعار,سال تاسیس,هیئت علمی,مساحت,تعداد کارکنان و...) عکس و توضیح از نماهای داخلی و بیرونی دانشگاه به همراه عکس پلان...

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

حجم:83868KB | بازدید :348

25 استوک سر آشپز به منظور استفاده در طراحی منوی رستوران,کارت ویزیت...

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

حجم:60550KB | بازدید :652

مقدمه پياده كردن نقشه پي‌كني  )گودبرداری) كرسي چيني بـتـن مگــر      قـالـب بـنـدي فونداسيون و شمع بندي   آرماتوربندي  قالب بندي بستن ميلگردها به يكديگر فاصله نگهدار يا لقمه قلاب انتهاي ميلگرد واندازه استاندارد آن بتن سازي حمل...

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

حجم:55063KB | بازدید :1384

  مقدمه شرایط اقلیمی و خاکی یونجه کاشت یونجه(آماده سازی زمین,تناوب زراعی,تاریخ کاشت,عمق و روش کاشت) بذرپاشی یونجه (۱- دستپاش 2- ماشینهای بذرافشان ) داشت/کوددهى يونجه (ازت,پتاسیم,کمبود پتاسيم, کودهاى آهکى,فسفر) علف‌هاى هرز در يونجه مبارزه شيميائى...

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک  داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

حجم:50913KB | بازدید :1027

مقدمه عامل بیماری علائم بیماری زیست...

گل کاملیا

گل کاملیا

گل کاملیا

حجم:50171KB | بازدید :342

این فایل شامل: مشخصات گیاه موارد استفاده نیازها(خاک و آب و نور و...) تعویض گلدان تمیز نمودن برگ ها تکثیر عوارض و...

پاور پوینت بیماریهای ذرت

پاور پوینت بیماریهای  ذرت

پاور پوینت بیماریهای ذرت

حجم:43077KB | بازدید :645

  بیماری پوسیدگی خوشه ذرت شرایط ایجاد بیماری علائم بیماری عامل بیماری کنترل لکه برگی ذرت نشانه های بیماری کنترل سیاهک معمولی ذرت علائم عامل بیماری زیست‌شناسی کنترل سیاهک ذرت پوسیدگی باکتریائی ساقه علائم عامل...

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

حجم:42425KB | بازدید :544

مقدمه مشخصات اقسام مختلف گیاه دستگاه زایشی تکثیر نکات مهم پرورش نیلوفر آبی بزرگترین نیلوفر آبی جهان کوچکترین نیلوفر آبی...