منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف  در سطح شهر تهران

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

شپشک استرالیایی

شپشک استرالیایی

ساختار کروموزومی

ساختار کروموزومی

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

مدیریت تلفیقی هلو

مدیریت تلفیقی هلو

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی

گروه محصول -> علوم کشاورزی -> باغبانی

همیشه بهارقیمت: ۱۰۸۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 54     کد محصول :763      حجم فایل:174,05 KB      نوع فایل :rarمقدمه

کلیات

1-1 کشت گیاهان دارویی

 

2-1 تعریف گیاهان دارویی

 

3-1 استفاده از گیاهان دارویی

 

4-1 تاریخچه کشت همیشه بهار

 

5-1 کشور های تولید کننده همیشه بهار

 

6-1 خاستگاه و پراکنش همیشه بهار

 

7-1 رده بندی و مشخصات گیاهشناسی

 

8-1 مواد موثره

 

9-1 استفاده دارویی

 

10-1 اثرات آلرژی زا و تاثیرات جانبی

 

11-1 استفاده خوراکی

 

12-1 استفاده­های دیگر

 

13-1 اثر عوامل خاکی بر همیشه بهار

 

14-1 نیازهای غذایی و توصیه­های کودی

 

15-1 اثر نیتروژن

 

16-1 تاریخ و فواصل کاشت

 

17-1 زمان برداشت محصول

 

18-1 نيازهاي اكولوژيك

 

19-1 تناوب كاشت

 

20-1 آماده سازی خاک

 

21-1 روش کاشت

 

22-1 مراقبت و نگهداری

 

23-1 برداشت محصول

 

24-1 اهداف اصلاحی و انتخاب واریته

 

1-2 تأثیر تاریخ­های مختلف کاشت در گیاهان دارویی

 

2-2 تأثیر ارقام مختلف

 

3-2 نقش و تأثیر کود نیتروژن بر گیاهان دارویی

 

پیشنهادات

 

فهرست منابع

آزاد بخت،م.ر.1378.رده بندی گیاهان دارویی.نشر طبیعت.

 آزادی چگنی،م.ر.1381 .تاثیر کود نیتروژن و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سفید.پایان نامه کارشناسی ارشد.

اکبری نیا ،ا.1384.فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.جلد 21 .شماره 3.موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع.

 آلیاری،و ف. شکاری. 1379 .دانه های روغنی- زراعت و فیزیولوژی . انتشارات عمیدی تبریز.

امام .ی و م نیک نژاد .(ترجمه).1373 . مقدمه ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی . انتشارات دانشگاه شیراز .

امید بیگی، ر.1374 . رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی . جلد اول . انتشارات فکر روز.

امید بیگی ، ر. 1376 . رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی . جلد دوم . انتشارات طراحان نشر .

اميد بيگي، ر.1378. داروهاي گياهي از گذشته تا كنون – مجله صنايع بهداشتي و آرايشي ، ش 190.

 اميد بيگي، ر. 1379. رهيافتهاي توليد و فرآوري گياهان دارويي ، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات طراحان نشر .

امید بیگی،ر.1382 . تولید و فرآوری گیاهان دارویی.به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی )

 امید بیگی ،ر.1384 .فصلنامه پژوهشی گیاهان معطر و دارویی ایران،جلد 21 ، شماره 4 .

ایران نژاد،ح و رسام ،ق.ع.1381 .بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه انیسون .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کشاورزی گرگان .

حاجی آخوندی ،ع.1381 .راهنمای کاربردی گیاهان دارویی . مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

حجازی،ا.1379 .کلزا . انتشارات روزنه.

حیدری ذوله، ح. بهرامی نژاد، ص.، پاپ زن، ع. و ملکی دوبرجی، گ. 1382. تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز. خلاصه مقالات سومین همایش گیاهان دارویی.

خلد برین،ب و اسلام زاده،ط.(ترجمه).1380 .تغذیه معدنی گیاهان عالی. انتشارات دانشگاه شیراز.

دوازده امامی، س. 1382. کاربردهای گیاهان دارویی. نشر نصوح.

راشد محصل،م و عرفانیان حسینی،م.(ترجمه) 1369 .خاکشناسی کشاورزی .مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

رجحان ،م.ص.1381 .کتاب شفا. انتشارات خیام.

رضوانی مقدم، پ. ،محمد آبادی، ع.ا. و برومند زاده، ز. 1383 . اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد و اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک. خلاصه مقالات سومین همایش گیاهان دارویی.

زارع زاده .ع.(ترجمه).1382 .دایره المعارف گیاهان دارویی.

زمان، س. ( ترجمه ). 1382 . گیاهان دارویی. انتشارات ققنوس.

زینلی، ح.، حسینی، ح. و حلاجی، ع. 1385. اثرات سطوح مختلف کود نیتروژنی و زمان برداشت در نعناع فلفلی. خلاصه مقالات سومین همایش گیاهان دارویی.

سالار دینی ، ع .ا. 1366 . حاصلخیزی خاک . انتشارات دانشگاه تهران.

سالار دینی،ع.ا.و مجتهدی ،م.(ترجمه). 1376 . اصول تغذیه گیاه .  انتشارات دانشگاه تهران . جلد دوم .

شانه چی،م.م.(ترجمه)1369 .تولید و مدیریت گیاهان علوفه ای . انتشارات آستان قدس رضوی . چاپ اول .

سلیمانی، ر. 1384. تاثیر مقادیر و زمانهای مصرف نیتروژن بر درصد و عملکرد روغن کاجیره در ایران. سومین همایش گیاهان دارویی.

شریعتی ،ش.و پ، قاضی شهنی زاده .1376 .کلزا . انتشارات اداره کل آمار و اطلاعات در امور

 

کشاورزی.

شهیدی،ا.و ک، فروزان .1376 . کلزا . انتشارات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی .

صالحی ،گ.1380 .تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه.پایان نامه کارشناسی ارشد.

 صمصام شریعت،ه.1384گزیده گیاهان دارویی .انتشارات مانی .

 صمصام شریعت، ه و معطر ،ف.1383.گیاهان و داروهای طبیعی.نشر روزبهان .

طاهری، ق.، جعفر نژاد، ا. و توکلی، ح. 1385. اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن دار و فسفر دار بر تولید بذر رازیانه. خلاصه مقالات سومین همایش گیاهان دارویی.

عزیزی،م .(ترجمه)1378. کلزا .جلد اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .

عماد ،م.1378 . شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها . جلد سوم . موسسه پژوهشی کاریز .

فلاحتگر،آ.1382.گیاهان دارویی . دفتر تبلیغات.

قاسمی، م.، پیغامی، ف.، سید شریفی، ر. و امیر پور، ک. 1380. بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه در اربیل.  خلاصه مقالات سومین همایش گیاهان دارویی.

قربانزاده، ا.، غلامی، ب.، فیض، غ. ملک زاده، ر. و زمانی مقدم، ا. 1385. بررسی اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی آویشن برگ باریک. خلاصه مقالات سومین همایش گیاهان دارویی.

کاظمی اربط ،ح.ا.زراعت خصوصی . 1373 . انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.

کدوری،م.ر.1382.فصلنامه پژوهشی گیاهان دارویی و معطر ایران،جلد9 ،شماره4 .

کوچکی،ع.(ترجمه)،1374 .مبانی فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی . انتشارات قدس رضوی . چاپ سوم.

کهزاد ، م.، و ا. کوکبی .1367 .اصول تغذیه گیاه ( جلد دوم ). انتشارات مرکز نشر دانشگاهی دانشگاه تهران.

کیانی،ک.1381 .خواص و مضرات گیاهان دارویی. انتشارات زر قلم.

 

مردانی نژاد،ش.1384 .فصلنامه پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع . مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ایران.

 ملکوتی،م.ج(ترجمه).1367. مصرف کود در اراضی فاریاب و دیم.انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

مهران راد، ت.، سپهری، ع.، احمدوند، گ. و گودرزی، غ. 1386. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد ارقام همیشه بهار. خلاصه مقالات سومین همایش گیاهان دارویی. 

میر حیدر،ح.1382 .معارف گیاهی.دفتر نشر فرهنگ اسلامی

نورانی،م.(1384 ).دایره المعارف بزرگ طب اسلامی. انتشارات فخر دین.

هاشمی تنکابنی ،ا.1364 . آزمایش روغنها و چربیها .مرکز نشر دانشگاهی تهران.

هرمز نژاد ،پ .1384 .اثرهای نیتروژن و جیبرلیک اسید بر عملکرد و ماده موثره سنبل الطیب.پایان نامه کارشناسی ارشد.

یزدی، ا.، غلامی، ب. و شریفی، ز. 1385. یررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی. خلاصه مقالات سومین همایش گیاهان دارویی.

Ahmad N.U. and K. R. Haque.1986 .Effects of row spacing and time of sowing on the yield of black cumin (Nigella SativaL.). Bangladesh Journal of agriculture.Vol:11

Baco, E. and, Deli, J. 2002. HPLC study on the carotenoid composition of Calendula products. Journal of biochemical and biophisical methods.Vol:53.

Berkenkamp, B.1973. A growth stage key for rape. Canadian Journal of plant ScienceVol: 53.

Blumenthal M, Busse W, Goldberg A, Gruenwald J, Hall T, Riggins CW  1998. Therapeutic Guide to Herbal Medicines. American Botanical

 

Council.

Cromack, H. T. H, Smith.J.M.1998.Calendula officinalis – production potential and Crop agronomy in Southern England. Industerial crop and products pub.

Doudhade, D. D., N. Gare .K. Khade, and D. G. Ramshe. 1996. Effects of sowing dates on yield and quality of mustard Cultivars.Maharashtera Agricultural universities.

Duke, J. A. 1982. Ecosystematic data on medicinal plants. CRC press. Boca Raton, Florida.

Dusane, R. D., S. A. Khanvilkay, and V. M. Kanade .1988. Agronomic Studies on the effect of various inputs on the yied of mustard (Brassica juncea L.). Journal of Industry society of Coastal Agricultural Research.

Edward, F., Gilman, T. 1999. Calenula officinalis .University of Florida.

Fritz weiss, R. Fintel mann, V.2000, Herbal medicine .pub: Thiem Stuttgart pub.

Elias, R. 1990. Antimutagenic activity of some saponins isolated from Calendula officinalis L., C. arvensis L. and Hedera helix L. Laboratoire de Pharmacognosie 1Laboratoire de Microbiologie, Faculty de Pharmacie 27 Bd Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5, and France.

Goswami,A. K. ,and Willcox, J. S. 1969. Effect of applying increasing

 

levels of nitrogen to Ryegrass.Journal of science of food agriculture.Vol: 20

Greenwood, E. A. N., D. W. Goodal and Titmanis, Z. V. 1965. The measurement of Nitrogen deficiency in grass swards.Plant and soil.Vol:23

Hafid,R.,Blade,S.F.,Hoyano.Y.2002.Seedling date and nitrogen frtilization effects on the performance of borage.Industrial crops and products.Vol:16

Handa, S.S. and Kaul, M. K. 1996. Supplement to cultivation and utilization of medicinal plants. Jummu – Tawi( India)

Hasnu, K. 1997. International utilization of medicinal and aromatic plant. Acta Horticulture.

Islam, N.and E.J.Evens .1994.Influence of lodging and nitrogen rate on the yield and yield atiributes of Oilseed rape (Brassica napus L.).Theoretical and applied genetics.Vol:88.

Kathi, J and kemper. 1999. Calendula. The center for holistic and pediatric education and research.

Khavarinejad, R.A., and Lucia Amico, M.2004.Antioxadative responses of Calendula officinalis under salinity conditions .Science direct.Vol:42.

Kirkby, E.A.and Kengel, .K.1998: Preliminary observation on the effect of urea nutrition on the growth and nitrogen metabolism of Sunflower plant.The university of Irrds.

 

 

Leach ,J. E, R. J Darby, I. H. Williams,B. D. L. Fit and C.J.Rawlinson .1994.Factors affecting growth and yield of winter Oilseed rape (Brassica napus L.).Agricultural science .Vol:122.

Loof, R.1960.The agronomy and present position of oilseed crops in Scandinavia .A Review of the literature field crop.

Marisol, B., Rosemarie, W.2003.Influence of sowing date and seed origin on the yield of capitula of Calendula officinalis L. during two growing seasons in Chillan.The bioline Eprints Archive.

Martin, F. 2005. A grower’s manual for Calendula officinalis L. ADAS bridget research centre.

Martin, R. J. Deo, B. 1999.Effect of plant population on Calendula flower production.Newzealand journal of crop and Horticultural science. Abstracts.Vol:28.

McKibben, J., Engeseth, N. J. 2002.  Honey as a protective agent against lipid oxidation in ground turkey. Journal of agriculture and food chemistry, 592-595.

Mehndham, N.J., P.A.Shiipway, and R.K.Scott.1981. The effect of seed size, autum n nitrogen and plant populationdensity on the response to delayed sowing in winter Oil-seed (Brassica napus L.)Journal of agricultural science camb.Vol:96

Mehra, K.L.1986 .History and ethnobotany of mustard in India.

 

Adv.Frontiers of plant Sciences.Vol:19.

Novak, J.2005. Genotype and environment interaction in Calendula officinalis L. ISHS Acta Horticulturae 502: II WOCMAP Congress Medicinal and Aromatic Plants, Part 3: Agricultural Production, Post Harvest Techniques, And Biotechnology.

Patric, k. f. m., Kumar, S. 2005. Calendula. EBSCO Publishing.

Pintea, A., Bele, C., Andrei, S.2003.HPLC analysis of Carotenoids in four varities of Calendula officinalis. Flowers acta Biologica Scegediensis.Vol:43.

Purhit, V. 2005. Medicinal plant cultivation.Agrobios pub.

Projapati, p, Kmar. 2004. A handbook of medicinal plants .Agrobios pub.

Reaul, R., C. Gigandon, A.Bouthier, j. Dupont. 1989. Nitrate losses in western European Oilseed rap cereal rotations .www. regional.agr.an/gcirc/2/341.HTML

Ruminska, A.and E.L.S.El Gamal.1978.Effect of nitrogen fertilization on growth, yield and alkaloid content in Datura innoxia Mill.ISHSI .Acta horticulture .Vol:73.

Ruminska, A.1978.Influence of fertilizers on the content of active compound in Spice Crops and medicinal plants. ISHSI. Acta horticulture.Vol:73.

Samm Bamurty, A. 2006. Dictionary of medicinal plant. CBS Publishing and Distributors.

 

 

Scarisbrick, D. H., R.W. Daniels, and M. Alcoc. 1981. The Effect of Sowing date on the yield components of spring oil –seed .Journal of Agricultural Science.Vol: 35.

Scharph, H. C. and Wehrmann.1975. Importance of mineral nitrogen quantity in the soil profile at the beginning of the growth period for the n- application rate for winter Wheat.Landw. Forsh.

Scott, R. K., E. A. Ogunremis.j. o. Ivins and N.J.Mendham.1973. The effect of fertilizers and harvest date on growth and yiwld of Oilseed rape sown in autumn and springJournal of agricultural science, camb.Vol: 81.

Schulz V, Hansel R, Tyler VE.1998, Rational Phytotherapy: A Physicians' Guide to Herbal Medicine. 3rd ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag.

Sideris, C. P. 1950. Management interference in the absorption and translocation of radioactive iron in Ananas comosus. Plant phisiology.Vol: 25.

Singh, M. P. Himodri.P. 2005. Medicinal herbs with their formulations .Daya Publishing.

Stary, F. 1991. The natural guide to medicinal herbs and plants, Aventinum, Prague.

Tomotake, H., Shimaoka, I., Kayashita, J., Yokoyama, F., Nakajoh, M. and Kato, N. 2000., A buckwheat protein product suppresses gallstone formation and plasma cholesterol more strongly than soy

 

protein isolate in hamsters. Journal of nutrition. Trivedi, P.C.2000., Medicinal plants. Agrobios pub.

Uhart, S.A., and F.H.Andrare.1995.Nitrogen deficiency in maize: Effects on crop growth development, dry matter partitioning, and Kernal set. Crop Science.Vol:35.

Watanabe, M. 1998. Catechins as antioxidants from buckwheat (Fagopyrum esculentum) groats.Journal of Agricultural and food chemistry.

Wei.Y. M. 1995. Buckwheat production in China. The 6th international symposuim of Buckwheat. Current advanced in Buckwheat recearch.

Weiss, E.A.1993.Oilseed crops.Longman group limited, Newyork.

Zubriski, j .c. and D.c.Zimmerman.1974.Effects of nitrogen phosphorus and plant density on sunflower. Nutrient cycling in agroecosystems.Vol:28.

 

 

 

 

 

 

 

                             اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
 راه كارهاي برداشت ، نگهداري، درجه بندي وبسته بندي مركبات

راه كارهاي برداشت ، نگهداري، درجه بندي وبسته بندي مركبات

قیمت: 26,000 ريال کد فایل:3466
مقدمه علل ضايعات مركبات صدمات مكانيكي بيمار يهاي پاتولوژيكي ناهنجار يهاي فيزيولوژيكي زمان برداشت رنگ پوست ميوه طعم ميوه عوامل ايجادكنندهزخم در پوست ميوه نكات فني قابل توجه در زمان برداشت ميوه تميز و شستشونمودن تيمارهاي ميوه قبل ازانبار يا سردخانه تيمار با قارچكش روش غوطه وري ميو ه ها روش اسپري قارچكش واكس زدن گرمادرماني پوشش هاي فيزيكي نگهداري مركبات درانبار يا سردخانه پرتقا...
همیشه بهار

همیشه بهار

قیمت: 108,000 ريال کد فایل:3464
مقدمه کلیات 1-1 کشت گیاهان دارویی   2-1 تعریف گیاهان دارویی   3-1 استفاده از گیاهان دارویی   4-1 تاریخچه کشت همیشه بهار   5-1 کشور های تولید کننده همیشه بهار   6-1 خاستگاه و پراکنش همیشه بهار   7-1 رده بندی و مشخصات گیاهشناسی   8-1 مواد موثره   9-1 استفاده دارویی   10-1 اثرات آلرژی زا و تاثیرات جانبی   11-1 استفاده خوراکی   12-1 استفاده­های دیگر   13-1 اثر عوامل خاکی بر همیشه...
ديفن باخيا

ديفن باخيا

قیمت: 26,000 ريال کد فایل:3461
چکيده مقدمه مکان گونه ها نيازها نور دما رطوبت آبیاری تغذیه خاک تميز نمودن برگها تعويض گلدان تکثير تکثير به روش خواباندن هوائي تکثير به روش قلمه زدن مراحل مختلف قلمه زدن ديفن باخيا نکته احتياط عوارض و درمان ديفن باخيا ارتباط با سايرين   منابع: 1- "پرورش گل در باغ، خانه، آپارتمان"، نوشته مهندس حسن حسني زاده،سال انتشار:1379   2-""پرورش گلها و گياهان زينتي، در باغ، خانه و...
هرس درختان ميوه

هرس درختان ميوه

قیمت: 12,000 ريال کد فایل:3443
مقدمه تعریف هرس فواید هرس زمان هرس انواع هرس  نکاتی که در موقع هرس باید رعایت...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

حجم:85626KB | بازدید :2521

مشخصات کلی دانشگاه(شعار,سال تاسیس,هیئت علمی,مساحت,تعداد کارکنان و...) عکس و توضیح از نماهای داخلی و بیرونی دانشگاه به همراه عکس پلان...

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

حجم:83868KB | بازدید :349

25 استوک سر آشپز به منظور استفاده در طراحی منوی رستوران,کارت ویزیت...

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

حجم:60550KB | بازدید :654

مقدمه پياده كردن نقشه پي‌كني  )گودبرداری) كرسي چيني بـتـن مگــر      قـالـب بـنـدي فونداسيون و شمع بندي   آرماتوربندي  قالب بندي بستن ميلگردها به يكديگر فاصله نگهدار يا لقمه قلاب انتهاي ميلگرد واندازه استاندارد آن بتن سازي حمل...

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

حجم:55063KB | بازدید :1385

  مقدمه شرایط اقلیمی و خاکی یونجه کاشت یونجه(آماده سازی زمین,تناوب زراعی,تاریخ کاشت,عمق و روش کاشت) بذرپاشی یونجه (۱- دستپاش 2- ماشینهای بذرافشان ) داشت/کوددهى يونجه (ازت,پتاسیم,کمبود پتاسيم, کودهاى آهکى,فسفر) علف‌هاى هرز در يونجه مبارزه شيميائى...

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک  داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

حجم:50913KB | بازدید :1027

مقدمه عامل بیماری علائم بیماری زیست...

گل کاملیا

گل کاملیا

گل کاملیا

حجم:50171KB | بازدید :343

این فایل شامل: مشخصات گیاه موارد استفاده نیازها(خاک و آب و نور و...) تعویض گلدان تمیز نمودن برگ ها تکثیر عوارض و...

پاور پوینت بیماریهای ذرت

پاور پوینت بیماریهای  ذرت

پاور پوینت بیماریهای ذرت

حجم:43077KB | بازدید :645

  بیماری پوسیدگی خوشه ذرت شرایط ایجاد بیماری علائم بیماری عامل بیماری کنترل لکه برگی ذرت نشانه های بیماری کنترل سیاهک معمولی ذرت علائم عامل بیماری زیست‌شناسی کنترل سیاهک ذرت پوسیدگی باکتریائی ساقه علائم عامل...

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

حجم:42425KB | بازدید :545

مقدمه مشخصات اقسام مختلف گیاه دستگاه زایشی تکثیر نکات مهم پرورش نیلوفر آبی بزرگترین نیلوفر آبی جهان کوچکترین نیلوفر آبی...