منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف  در سطح شهر تهران

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

شپشک استرالیایی

شپشک استرالیایی

ساختار کروموزومی

ساختار کروموزومی

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

مدیریت تلفیقی هلو

مدیریت تلفیقی هلو

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی

گروه محصول -> علوم کشاورزی -> گیاه پزشکی

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده



قیمت: ۴۴۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 22     کد محصول :695      حجم فایل:38,09 KB      نوع فایل :rar



فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

1مقدمه...............................................................................................................................1

بررسی منابع ....................................................................................................................2

1-2 اهميت اقتصادي مگس هاي خانواده سيرفيده.................................................3

2-2 خصوصيات مرفولوژیک..........................................................................................4

2-3 جايگاه سيستماتيك خانواده سيرفيده در رده حشرات..................................4

2-4 زيست شناسي....................................................................................................... 4

2-5 ويژگي هاي زيستي و تغذيه اي گونه هاي سيرفيده شكار گر شته ها

1-2-5 ويژگي هاي زيستي و تغذيه اي مگس Episyrphusbalteatus...................................5

2-2-5 ويژگي هاي زيستي و تغذيه اي مگس Eupeodescorollae.........................................6

3-2-5 ويژگي هاي زيستي تغذيه اي مگس Scaevaalbomaculata.......................................6

2-6 عوامل مرگ و مير مگس هاي سيرفيده.................................................................................7

2-7 حفاظت از مگس هاي سيرفيده...........................................................................................................7

نتيجه گيري .................................................................................................. 8

منابع............................................................................................................... 9

دارای صفحه عنوان,چکیده,فهرست مطالب

 

فهرست منابع

پاشايي ‌راد، ش.، پورربي، ر. و لطفعلي‌زاده، ح. 1381. مگس‌هاي زيرخانواده Eristalinae (Dip: Syrphidae) در شهرستان مرند، شمال غربي ايران. خلاصه مقالات پانزده‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران، صفحه 288.

جلیلیان، ف.، فتحی پور، ی. و طالبی، ع. ا. 1383. شناسايي مگس‌هاي سيرفيد و مطالعاتي در مورد ويژگي‌هاي زيستي و رفتاري برخي گونه‌هاي شكارگر شته‌ها در قسمت‌هاي شمالي استان ايلام- ايران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، صفحه.

حجت، ح. 1375. حشرات (راهنماي جمع‌آوري و شناسايي). انتشارات امير كبير، 288 صفحه.

دوستي، ا. 1378. فون و تنوع Syrphidae در اهواز و حومه. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه شهيد چمران اهواز، 129صفحه.

رجبي، غ.، 1368. حشرات زيان آور درختان ميوه سردسيري ايران، نشريه آفات و بيماري‌هاي گياهي، 3: 54-67.

رضواني، ع. 1380. كليد شناسايي شته‌هاي ايران. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي‎‏‏، 210صفحه.

صادقي نامقي، ح. 1380. بخشي از فون مگس‌هاي  Syrphidaeدر شهرستان مرند، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، 9(3): 119-127.

عاليچي، م.، اسدي، غ. و قرالي، ب. 1379. معرفي مگس‌هاي Syrphidae در استان فارس. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، صفحه 181-182.

فتحي ‌پور، ي.، كمالي، ك.، خلقاني، ج. ‌و عبدالهي، غ. 1379. واكنش تابعي زنبور پارازيتوئيدTrissolcus grandis (Hym: Scelionidae) به تراكم‌هاي مختلف سن گندمEurygaster integriceps و تاثير ارقام مختلف گندم بر آن، مجله آفات و بيماري‌هاي گياهي، 68(1 و 2): 123-136.

فتحی پور، ي.، حسينی قرالری، ع. و طالبی، ع. ا. 1383. مطالعه برخی از خصوصيات رفتاری زنبور Diaeretiella rapae پارازينوئيد شته مومی کلم Brevicoryne brassicae. مجله علوم کشاورزی ايران، 35(2): 393-403.

فتحی پور، ي.، دادپور مغانلو، ه. و عطاران، م. ر. 1381. تاثير نوع ميزبان آزمايشگاهی بر واکنش تابعی زنبور پارازيتوئيد Trichogramma pintoi Voegele . مجله علوم کشاورزی و منابع طبيعی، 9(3): 109-118.

فتحی پور، ي.، طالبی، ع. ا.، محرمی پور، س. و عسگری، ش. 1380. مقايسه رگرسيون لجستيک و غير خطی در تعيين نوع واکنش تابعی حشرات پارازيتوئيد و شکارگر. مجموعه مقالات دهمين کنفرانس زيست شناسی ايران، شيراز، 308-311.

فرح‌بخش، ق. ا. 1340. فهرست آفات مهم نباتات و فرآورده‌هاي كشاورزي ايران، انتشارات حفظ نباتات. 153 صفحه.

قرالي، ب.، عاليچي، م. و رجبي، غ. 1379. گزارش‌هاي جديد از مگس‌هاي سيرفيد. خلاصه مقالات چهارده‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران. صفحه 348.

گلدسته، ش.، بيات اسدي، ه و شجاعي، م 1381. بررسي فونستيك مگس‌هاي خانواده سيرفيد در منطقه گرگان و حومه. پانزده همين كنگره گياه‌پزشكي ايران، صفحه 289.

گل‌محمد‌زاده خيابان، ن. 1377. بررسي فونستيك مگس‌هاي خانواده سيرفيد در منطقه اروميه، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي، دانشگاه اروميه، 131 صفحه.

گل‌محمد‌زاده‌خيابان، ن. و اديم، ح. 1381.معرفي مگس Eumerus sogdionus Stak از روي گياه سيستانش در ايران. پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران- شهريور1381.صفحه .349.

گيلاسيان، ا. و قرالي، ب. 1381. اولين گزارش از هشت گونه مگس خانواده سيرفيد در استان همدان. خلاصه مقالات پانزده‌همين كنگره گياه‌پزشكي ايران. صفحه 288.

لطفعلي‌زاده، ح. و قرالي، ب. 1377. معرفي بخشي از فون مگس‌هاي خانواده سيرفيد در شهرستان مرند، مجله دانش كشاورزي، 10(2): 13-21.

مدرس اول، م. 1373. فهرست آفات كشاورزي ايران و دشمنان طبيعي آن‌ها. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 364 صفحه.

معتمدي‎نيا، ب. 1380. بررسي فونستيك مگس‏هاي خانواده Syrphidae در استان گيلان. خلاصه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، صفحه 287.

 -معتمدي نيا،1379 فون مگس هاي خانواده سيرفيده و بيولوژي گونه غالب دراستان گيلان ،پايان نامه كارشناسي ارشد،صفحه 180-50

ملكشي، ح.، رضواني، ع. و طالبي، ع. ا. 1377. شناسايي دشمنان طبيعي مهم شته‌هاي درختان ميوه دانه‌دار در بجنورد، خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، شهريور 1379، صفحه 263.

 

Abdelrahman, H. A. and Mohamad, S. K. 1982. Seasonal abundance of syrphid flies in Giza and Ciro Governorates. Bulletin de la Societe Entomologique d Egypte. 64: 201-211.

Ankersmit, G. W., Dijkman, H., Keuning, N. J., Mertens, H., Sins, A. and Tacoma, H. M. 1986. Episyrphus balteatus as a predator of aphid Sitobion avenae on winter wheat. Entomologia Experimentalis et Applicata, 3: 271-277.

 

Agrwala،K.andsahd، L.1986 .Larval voracity، development and relative abundance of predators of Aphis gossypii on Cotton in In-dia.Ecology of Aphidophaga.339-344

 

Asensiol, L., Rojo, S., Vicentelopez-Liorca, L. and Angelesmarcos-Garcia, M 2003. Episyrphus balteatus De Geer,1776 (Diptera: Syrphidae) as a vector of entomophathogenic fungi for the control of aphid pestes International Symposium on the Syrphidae. Biodiversity and Conservation 16-19th June 2003, Alicant. Spain. Cibio(ed.). Alicant. 139pp.

Barlow, C. A. 1961. On the bioloy and reproductive capacity of Syrphus corollae (Diptera: Syrphidae) in the Laboratory. Entomologia Experimentalis et Applicata, 4: 91-100.

Bhagat, K. C., Koul, V. K., Massodi, M. A. and Kaul, V. 1994. Development and predation of Metasyrphus corollae (Fabr) (Diptera: Syrpidae) on the dusky veined walnut aphid, Callaphis juglandis Kalt. Proceeding of the Section Experrimental Applied Entomology the Netherland Entomological Society, 7: 123-126

Bombosh, S. and Volk, S. 1966. Selection of the ovipositon site by Syrphus corollae. Ecology of Aphidophagus Insect. 117-119.

Borrer, D. J., Triplehorn, C. A. and Johnson, N. F. 1989. An interoduction to study of insects (6th ed.). Saunders College Publishing. Philadelphia. 875 pp.

Branquart, E. Hemptinne, J. L. 2000. Development of ovaries allometry of reproductive traits and fecundity of Episyrphus balteatus (Diptera: Syrpidae). European Journal of Entomology 2: 165-170.

Chambers, R. J. and Adams, T. H. L. 1986. Quantification of the impact of hoverflies Metasyrphus corollae (Dip: Syrphidae) on cereal aphid Sitobion avenae in winter wheat: an analysis of field populutions. Journal. Applied. Ecology. 3: 895–904.

Chesson, P. L. 1984. Variable predators and switching behaviour. Theor. Population Biol. 26:1-26.

Chihrane, J., Lauge, G. and Hawlitzky, N. 1993. Effects of high temperature shocks on the development and biology of Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae). Entomophaga, 38: 185-192.

 

 3-Chandler، A.E.F.1968. The relationship between aphid infesta-tions  and  ovipositio  by aphidphagous syrphidae (Diptera).annals of applied biology 61.425-434.

 

Daly, H., Doyen, J. and Purcell, A. 1998. Introduction to Insect Biology and Diversity. Second Edition, Oxford University Press, pp 601-612.

Daniel, A., Shorter, W. and Drew, A. 1976. Syrphidae of Oklahama. Proceeding of Acadmy Science of Oklahama.. 56:75-94.

Dean, G. J. 1982. Phenology of aphidophagous predators Ann. Appl. Biol. 101: 182-184

Dent, D. 2000. Insect Pest Management. C A B. International London, 410 pp.

Donnelly, B. E. and Phillips, T. W. 2001. Functional response of Xylocoris flavipes (Hemiptera: Anthocoridae): effects of prey species and habitat. Environ. Entomol, 30: 617-627.

 

.Edmunds، M. 1999. Why arethere good and poor mimics. Biological  journal of the Linnean society(2000).70:459-466.

 

Fan, Y. G and Zheng, F. Q. 1990. Determination of predatory function of the late instar larvae of Lasiophthicus pyrastri (Diptera: Syrphidae). Natural Enemies of Insect, 3: 105-107.

Francis, F., Colignon, P., Hstir, P., Haumbrage, E. and Gaspar, C. 2001. Evoluation of aphidophagous ladybird population in vegetable crop and implication as biological agens.Wetenschappen, Universiteit, Gent, 66: 333-340.

Gilbert, F. S. 1993. Hoverflies. Naturalist,s Handbook. Cambridge University Press. Cambridge, UK.

Golding, Y. and Edmund, M. 2003. A Novel method to investigate the pollen diets of hoverflies (Diptera: Syrphidae), International Symposium on the Syrphidae, Biodiversity and Conservation 16-19th June 2003, Alicant. Spain. Cibio(ed.). Alicant. 139 pp.

Hart, A. J. and. Bale, J. S 1997. A method of mass-rearing the hoverfly Episyrphus balteatus (Diptera, Syrphiddae). Dipterists Digest. 4: 1-3.

Hassell, M. P. 1978. The Dynamics of Arthropod Predator-prey System. Monographs in Popular of Biology. 13, Princeton University Press, Princeton. New Jersy.

Hassell, M. P. and May, R. M. 1974. Aggreation of predators and insect parasites and its effect on Stubility. Journal of. Animal Ecology, 42: 249-262.

Hassell, M. P. and Varley, G. G. 1969. New inductive population model for parasites and its rearing on biological control. Nature, 223: 1133-1136.

Hassell, M. P. and Waage, J. K. 1984. Host-parasitoid population interaction. Annu. Rev. Entomal, 29: 89-114.

He, J. L. Chu, X. P. Ye, W. J. 1994.. On the reraring and use evaluatuion of hoverflies. Journal of Shanghi Agriculture Collage. 2:79-83.

Hickman, J. M. and Lovei, G. L. 1995. Pollen feeding by adults of hoverfly Melanostoma fasciatum )Diptera: Syrphidae(. New Zeland Journal of Zoology, 4: 387-392.  

Hickman, J. M. and Wratten, S. D. 1996. Use of Phacelia tanacetifolia strip to enhance biological control of aphid by hoverfly larve in cereal field. Journal of Economic Entomology, 4:832-840.

Hippa, H. 1990. The genus Milesia Latreille (Diptera: Syrphidae). Acta Zoologica Fennica, 187: 1– 226.

Hoarth, B. and Edmunds, M. 2000. The phylogeny of Syrphidae (Diptera) are they Batesian Mimics of Hymenoptera? Biological Journal of Linnean Society 71:437-457.

Holling, C. S. 1959. The Components of predation as revealed by a study of small mammal predation of European pine sawfly. Canadian Entomologist, 91: 293-320.

Holling, C. S. 1966. The functional response of invertebrate predators to prey density. Mem. Ent. Soc. Can, 48: 1-86.

Jervis, M. A. 1980. Studies on oviposition behaviour and larval development in species of Chalarus (Diptera: Pipunculidae), parasites of typhlocybine leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae). Journal of Natural History, 14: 759– 768.

Jervis, M. A. and Kidd, N. A. C. 1996. Insect Natural Enemies, Practical Approaches to Their Study and Evaluation. Chapman and Hall, London.

Jones, T. H. and Hassell, M. P. 1988. Patterns of parasitism by Tribliographa rapae a cinipid parasitoid of caggage root fly, under laboratory and field conditions. Ecological Entomology, 13: 309-317.

Juliano, S. A. 1993. Nonlinear curve fitting: predation and functional responses curves. In: S. M. Scheiner. and J. Gurrevitch (eds. ). Design and analysis of ecological experiments. Chapman and Hall, pp. 159-182.

Kan, E. and Sasawa, M. 1986. Assessment of the maple aphid colony by hoverfly Epiyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) Journal of Ethology 2: 121-127

Kao, N.V., Rao, V. L. and Narayana, P. 1990. Effects of insecticides on natural enemies of Chilli aphids. Indian Journal of Entomology, 3: 512-514.

Kralicova, A. 2003. Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Ramsar locality NNR Pariske molare, П International Symposium on the Syrphidae. Biodiversity and Conservation 16-19th June 2003, Alicante, Spaine. CIBIO (ed.). Alicante, 139 pp.

Macleod, A. 1999. Attraction and retention of Episyrphus balteatus De Geer at un arable field margin with rich and poor floral resources, Agriculture, Ecosystem and Enviroment, 73: 237-244.

Mahmoud, T. T., Khalili, F. M. and Awadallakt, 1981. Population dynamics of aphids and enemies on peach trees in Mosul region, Iraq. Mesopotamia Journal of Agriculture, 2: 151-165.

Maier, C. T. 1982. Larval habitats and mate-seeking sites of flowerflies (Diptera: Syrphidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 83: 603-609.

Morris, M. C. 2000. Intercropping with coriander attracts hoverflies and reduces pest infestation in Japanese cabbage fields. Proceedings of the 13th IFOAM conference, Basel. p. 118.

Mowes, M., Freier, B., Kreuter T and. Triltsch H 1997. Tiller counting or total plot harvest–how exact are predator counts in winter wheat? Anzeiger fur Schadlingskunde Pflanzenschutz Umweltschutz, 70: 121-126.

Murdoch, W. W. 1969. Switching in general predators: experiment of predator specificity and stability of prey population. Ecological Monograph, 39: 335-354.

Nicholson, A. J. 1993. The balance of animal population. Journal of Animal Ecology. 2: 132-178.

 

peck ،L. V.1985. New data on the nomenclature and synonymy of palaearctic  hover flies(D i p t e r a:S y r p h I d a e ).Entomologicheskoe Obozrenie. 64:396-397.

 

 

 

Perez-Banon, C., Rojo, S., Stahls, G. and Marcos-Garcia, M. A. 2003. Taxonomy and Phylogeny of West Palaearctic Eristalinus (Diptera: Syrphidae) using both morphological and molecular data, П International Symposium on the Syrphidae. Biodiversity and Conservation 16-19th June 2003, Alicante, Spaine. CIBIO (ed.). Alicante, 139pp.

Poehling, H. and Tehumberg, B. 1989. Population dynamics of Syrphidae in winther whaet. Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angeww. Ent, 7: 318-324.

Randenkovic, S., Vujic, A and Simic, S. 2003. Genus Platycheirus Le Peletier et Serville, 1825 (Diptera: Syrphidae) on Balkan Peninsula, П International Symposium on the Syrphidae. Biodiversity and Conservation 16-19th June 2003, Alicante, Spaine. CIBIO (ed.). Alicante, 139pp

 

Rotheray G. E. (1986).Colour shape  and  defence  in aphidophagous syrphid larvae.Zoological Journal of the Linnean Society 89. 201-216.

 

Rogers, D. J. 1972. Random search and insect population models. Jounal of Animal Ecology, 41: 369-383.

Rojo, S., Hopper, K. R. and Marcos–Garcia, M. A. 1996. Fitness of the hoverflies Episyrphus balteatus and Eupeodes corollae faced with limited larval prey. Enomologia Experimentalis et Applicata, 1: 53-59 .

Rotheray G. E, and Gilbert F. S. 1989. The phylogeny and systematics of European predacious Syrphidae (Diptera) based on larval and puparial stages. Zoological Journal of the Linnean Society, 95: 29– 70.

Roy, P. and Basu, S. K. 1977. Bionomics of aphidophagous syrphid flies. Indian      Journal of Entomology, 2: 165-174.

Sabelis, M. W. 1992. Predatory arthropods. In: Natural Enemies: The population biology predators parasites and diseases, Grawley, M. J. (ed.), Blackwell, Oxford: 225-264.

Sadeghi, H. and Gilbert, F. 2000. Oviposition preferences of aphidophagous hoverflies. Ecological Entomology, 25: 91-100.

Saribiyik, S. 2003. The evaluation of works on Syrphidae (Diptera) fauna in the Western Blacksea Region, П International Symposium on the Syrphidae. Biodiversity and Conservation, Alicante, Spaine. CIBIO (ed.). Alicante, 139pp.

Scott, S. M. and Barlow, C. A. 1986. Effect of prey vailability on foraging and production efficiencies of larval Metasyrphus corollae. Entomophaga, 3: 243-250

Sharma, K. C., Bhalla, O. P., Verma, A. K. and Chauhan, U. 1994. Biology and feeding potential of Episyrphus balteatus De Geer a syrphid predator of peach leafcurling aphid, Brachycaudus helichrysi Kalt (Homoptera: Aphididae). Pest Management and Economic zoology, 1: 23-25.

Shonouda, M. L. 1996. Crude aqueous – extract (Kairomone) from Aphis fabae Scop. (Hom., Aphidiae) and its effect on the behavior of the predator Metasyrphus corollae Fabr. (Dip., Syrphidae) female. Journal of Applied Entomology, 8: 489–492 .

Shukla, A. N., Tripathi, C. P. M. and Singh, R. 1997. Effect of food plants on numerical response of Diaeretiella rapae (McIntosh) (Hymenoptera: Braconidae), a parasitoid of Lipaphis erysimi (Kalit.) (Homoptera: Aphididae).  Biological Agriculture and Hoticulture, 14: 71-77.

Singh, D. and Singh, H. 1994. Predatory potentiality of immature stages of lacewing, Chrysopa sp. and syrphid Episyrphus balteatus over mustard aphid, Lipaphis erysimi Kalt. Crop Research Hisar, 1: 116–119

Soleyman-Nezhadian, E. and Laughlin, R. 1998. Voracity of larvae, rate of development in egg, larvae and pupae, and flight seasons of adults of the hoverflies Melanygyna viridiceps Macquart and Symosyrphus grandicornis Macquart (Diptera: Syrphidae). Aust. J. Entomol., 37: 243-248.

Solomon, M. E. 1949. The natural control of animal population. Journal of Animal Ecology, 18:1-35.

Soos, A. and Papp, L 1988. Catalogue of Palaearctic Diptera Vol. 8 Syrphidae. Conopidae. Zoological Deparrment Hungarian Natural History Museum Budapest. Hungary, 363 pp.

Subhash, C. and Chander, S. 1996. Dispersion of aphids and their predator on wheat crop . Annals of Agriculturul Research. 2: 202–204.

Sugiara, N. )1996). Pollinaion of the orchid Epipactis thunbergii by Syrphid flies. (Diptera: Syrphidae(. Ecological Research, 11: 249–255

Tenhumberg, B. 1995. Estimating predatory efficiency of Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) in cereal fields. Environmental Entomology, 3: 687-691

Thompson, F. C. 1990. Biosystematic information: Dipterists ride the third wave. In Kosztarab M, Schaefer CW, eds. Systematics of the North American Insects and Arachnids: Status and Needs. VirginiaAgricultural Experiment Station Information Series 90– 1, 179–201.

Thompson, F. C. 2000. A new genus of Australian flower flies )Diptera: Syrphidae(. Studia Dipterologica, 7: 373-384.

Tinkeu, L. N. 1995. Ovipostion and hatching of the eggs of Epistrophe nitidicollis (Diptera: Syrphidae). Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, 60: 619-623.

Van Alphen, J. J. M. and Jervis, M. A. 1996. Foraging behavior, In: Insect Natural Enemies, Practical approaches to their stuy and evalation, Jervis, M. and Kidd, N. (eds.),Chapman and Hall, London: 1-62.

Vockeroth, J. R. and Thompson, F. C. 1989. Syrphidae. In: McAlpine J. et al., (eds.) Manualof Nearctic DipteraVol 2: Quebec: Agriculture Canada, 713– 743.

Vokeroth, J. R. 1990. Revision of the nearctic species of Platycheirus (Diptera: Syrphidae). Can. Ent, 122: 659-766.

Waage, J. K., Mackauer, M., Ehler, L. E. and Roland, J. 1990. Ecological theory and the selection of biological control agents. Critical Issues in Biological Cotrol, 135-157.

Wang, B. and Ferro, D. N. 2001. Functional responses of Trichogramma ostriniae (Hym.:Trichogrammatidae) to Ostrinia nubilalis (Lep.: Pyralidae) under laboratory and field conditions.  Environmental Entomology, 27: 725-758.

White, A. J., Wrattan, S. D., Berry, N. A. and Weigmann, U. 1995. Habitat manipulation to enhance biological control of Brassica pests by hoverflies (Diptera: Syrphidae(. Jouarnal of Economic Entomoloy, 5: l171-1176.

Wnuk, A. Gospodarek, J. 1999. Occurrence of aphidophagous syrphidue in colonies of Aphis faba Scop on its various host plants. Annals of Agricualtural Sciences Series E, Plant Protection. 1-2: 7-16.

Wojciechowicz, Z. E. 2000. The effectiveness of aphidophagus Syrphid Larve )Diptera: Syrphidae( in the control of Aphis  Fabae Scop )Homoptera: Aphidoidae( on broad bean. Journal of Plant Protection Research. 2: 152-157

Xiong, H. and Dong, H. 1992. Experiments on rearing and greenhouse release of the larvae of Metasyrphus corollae (Diptera: Syrphidae). Chinese Journal of Biological Control,. 8: 6-9

Yakhontov, V. 1966. Coccinellidae and Syrphidae as predators of aphids in Uzbekistan. Ecology of Aphidophagous Insects, 267-268

Yang, F. C., Li, Z. W., Gao, H. C., Za, F. H. and Lin, G. D. 1989. Biology of Syrphus corollae and its role in controlling aphids on wheat. Natural Enemies of Insects, 11: 116–121.

Youzhen, L. and Xueyan, L. 2000. Study on the predation of Epistrophe balteatus De Geer on Myzus persicae (Sulz). Journal of Yunnan Agricultural University. 2: 109-111

Zeki, C. and Kilincer, N. 1990. Studies on the development of Episyrphus balteatus De Geer (Diptera: Syrphidae) on different aphid species. Proceedings of the Second Turkish National Congress of Bioloyical Control, 137-145.

Zeki, C. and Killincer, N. 1992. Investigations on some interactions between Metasyrphus corollae Fabr and different aphid species. Proceeding of the Second Turkish National Congress of Entomology. 99-108.

 

 

 

 

 



اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
جلبک سبز

جلبک سبز

قیمت: 18,000 ريال کد فایل:3448
مقدمه   ویژگیهای جلبکهای سبز   زیستگاه جلبکهای سبز   انواع تال در جلبکهای سبز   تولید مثل در جلبکهای سبز   نمونه هایی از جلبکهای سبز   اولوا کلادوفورا   اهمیت جلبکها   سوخت زیستی   جلبک ، علوفه یا دیزل زیستی   جلبک و تصفیه‌ فاضلاب مصارف جلبک ها   استفاده از جلبکها در صنعت...
آفات مرکبات

آفات مرکبات

قیمت: 36,000 ريال کد فایل:3444
شپشک آرد آلود جنوب روش مبارزه سپر دار زرد شرقی مر کبات روش مبارزه سایر شپشک های زیان آور شپشک استرلیایی خسارت شناسایی زمستان گذرانی سپردار قهوه ای مرکبات مشخصات و بیولوژی دشمنان طبیعی کنترل شيميايي مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات کنه زرد شرقی مرکبات کنترل شیمیایی کنه زنگ(نقره ای) مرکبات کنترل شیمیایی پروانه برگخوار مرکبات پروانه مینوز مرکبات کنترل شیمیایی عسلک...
زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما

قیمت: 12,000 ريال کد فایل:3393
مقدمه زنبور پارازیتوئید و مبارزه بیولوژیک علیه آفات گیاهی   شکل شناسی و زیست شناسی زنبور تریکو گراما    تکثیر انبوه زنبور های...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

حجم:85626KB | بازدید :2525

مشخصات کلی دانشگاه(شعار,سال تاسیس,هیئت علمی,مساحت,تعداد کارکنان و...) عکس و توضیح از نماهای داخلی و بیرونی دانشگاه به همراه عکس پلان...

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

حجم:83868KB | بازدید :350

25 استوک سر آشپز به منظور استفاده در طراحی منوی رستوران,کارت ویزیت...

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

حجم:60550KB | بازدید :658

مقدمه پياده كردن نقشه پي‌كني  )گودبرداری) كرسي چيني بـتـن مگــر      قـالـب بـنـدي فونداسيون و شمع بندي   آرماتوربندي  قالب بندي بستن ميلگردها به يكديگر فاصله نگهدار يا لقمه قلاب انتهاي ميلگرد واندازه استاندارد آن بتن سازي حمل...

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

حجم:55063KB | بازدید :1387

  مقدمه شرایط اقلیمی و خاکی یونجه کاشت یونجه(آماده سازی زمین,تناوب زراعی,تاریخ کاشت,عمق و روش کاشت) بذرپاشی یونجه (۱- دستپاش 2- ماشینهای بذرافشان ) داشت/کوددهى يونجه (ازت,پتاسیم,کمبود پتاسيم, کودهاى آهکى,فسفر) علف‌هاى هرز در يونجه مبارزه شيميائى...

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک  داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

حجم:50913KB | بازدید :1028

مقدمه عامل بیماری علائم بیماری زیست...

گل کاملیا

گل کاملیا

گل کاملیا

حجم:50171KB | بازدید :344

این فایل شامل: مشخصات گیاه موارد استفاده نیازها(خاک و آب و نور و...) تعویض گلدان تمیز نمودن برگ ها تکثیر عوارض و...

پاور پوینت بیماریهای ذرت

پاور پوینت بیماریهای  ذرت

پاور پوینت بیماریهای ذرت

حجم:43077KB | بازدید :648

  بیماری پوسیدگی خوشه ذرت شرایط ایجاد بیماری علائم بیماری عامل بیماری کنترل لکه برگی ذرت نشانه های بیماری کنترل سیاهک معمولی ذرت علائم عامل بیماری زیست‌شناسی کنترل سیاهک ذرت پوسیدگی باکتریائی ساقه علائم عامل...

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

حجم:42425KB | بازدید :545

مقدمه مشخصات اقسام مختلف گیاه دستگاه زایشی تکثیر نکات مهم پرورش نیلوفر آبی بزرگترین نیلوفر آبی جهان کوچکترین نیلوفر آبی...