منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

تهيه نوشيدني تخميري از دوغ كره

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

شپشک استرالیایی

شپشک استرالیایی

ساختار کروموزومی

ساختار کروموزومی

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت تکثیر از طریق پیوند زدن

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت آنتراکنوز کدوئیان

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت سيستم حمايت تصميم (DSS)

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

پاور پوینت مراحل كاشت، داشت و برداشت برنج

مدیریت تلفیقی هلو

مدیریت تلفیقی هلو

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

اهميت اقتصادي و بيولوژيك مگس هاي خانواده سيرفيده

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی

گروه محصول -> علوم کشاورزی -> گیاه پزشکی

آفات گندمقیمت: ۱۲۸۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 64     کد محصول :731      حجم فایل:1,28 MB      نوع فایل :rarفهرست مطالب

 

فصل اول                                                                                              عنوان صفحه                                        

چکیده..................................................................................................................................................................... 1

1- مقدمه وکلیات ................................................................................................................................................2

1-1-مقدمه.............................................................................................................................................................2

1-2-اهداف وضرورت تحقیق............................................................................................................................ 3

1-3- کلیات.......................................................................................................................................................... 4

فصل دوم

2- آفات گندم ............................................................................................................................................9                             

  2-1- راست بالان زیان آور گندم.........................................................................................................9           

2-2- مدیریت تلفیقی ملخ های زیان آور گندم...............................................................................  12                     

 2-3- سن های زیان آور گندم............................................................................................................. 12                

2-3-1- مدیریت تلفیقی سن گندم ......................................................................................................16                 

2-3-2 مدیریت تلفیقی سن مائورا........................................................................................................ 24   

2-3-3- سن آئلیا...................................................................................................................................... 26

2-3-4 مدیریت تلفیقی سن آئلیا...........................................................................................................27

2-4- جوربالان زیان آور گندم............................................................................................................... 28

2-4-1- مدیریت تلفیقی شته های زیان آور گندم............................................................................33

2-4-2- مدیریت تلفیقی شپشک های ریشه گندم ..........................................................................34

2-5- بال ریشکداران................................................................................................................................ 35                                                   

2-5-1- مدیریت تلفیقی تریپس گندم.................................................................................................36 

2-6- سخت بال پوشان زیان آور گندم ................................................................................................38

2-6-1- مدیریت تلفیقی سوسک سیاه گندم......................................................................................39      

2-6-2- مدیریت تلفیقی کرم های سفید ریشه غلات.......................................................................42    

2-7- بال پولک داران زیان آور گندم ................................................................................................. 44

2-7-1- مدیریت تلفیقی مینوزبرگ غلات...........................................................................................45 

2-8- دو بالان زیان آور گندم..................................................................................................................47 

2-8-1- مدیریت تلفیقی دوبالان زیان آور غلات................................................................................50

2-9-بال غشاییان زیان آور گندم............................................................................................................50                                                           

2-9-1- مدیریت تلفیقی زنبور ساقه خوار گندم............................................................................... 51

2-10-کنه های زیان آور گندم ..............................................................................................................52                                                          

3- تاثیرمتقابل مقاومت گیاه با سایر روشهای IPM..........................................................................53                                              

4- مدیریت تلفیقی آفات گندم...............................................................................................................54

5- نتایج وپیشنهادات.................................................................................................................................57                                                                                   

6- فهرست منابع.........................................................................................................................................59                        

                                                        

منابع فارسی:                                                                           

 1. آزمایش فرد پ.ب. فریدی . 1372  بررسی خسارت و میزان تراکم تریپس گندم روی چند واریته گندم و دوواریتد جو در کرج و زنجان . خلاصه مقالات اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ، دانشکده کشاورزی تهران .
 2. آهون منش ، ع. 1371 سیاست تولید گندم در کشور و معرفی  طرح محوری گندم ، گزارش کنفرانس سن گندم ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران صفح 28- 14
 3. احمدی ، ع ، ع سرافرازی 1372 انتشار و دشمنان طبیعی شته روی گندم
 4. اکبری نوشاد ، ش. 1372 نکاتی در مورد بیواکولوژی شپشک ریشه
 5. اقتدار، غ . 1370 بررسی بیواکولوژی ساقه خوار ذرت در فارس خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران صفحه 11.
 6. اقلیدی ، س 1340 برگ خوار گندم . نشریه شماره 20 موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی . صفحات 15-5
 7. امیرنظری ، م.ف مظفریان ی مارولیک.  1381 شناسایی دشمنان طبیعی شته های گندم در منطقه کرج . خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران صفحه 21.
 8. امینی ، ف 1379 آفات غیر همگانی گندم و جو و نگرشی بر چگونگی عملیات مبارزه با آفات غیر عمومی گندم . مدیریت مبارزه با آفات زراعی سازمان حفظ نباتات 89 صفحه.
 9. باقری ، م ، غ . رجبی 1379  ارزیابی خسارت های کمی و کیفی تریپس گندم و بر آورد اثر سمپاش های رایج علیه سن گندم در کاهش جمعیت آن خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران . صفحه 16 .

10-بغدادچی ؛ م 1371 مسائل اجرایی و وضعیت فعلی مبارزه با سن غلات در ایران گزارش کنفرانس سن گندم ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران صفحات 79-76

    11- بندانی ، ع، غ . رسولیان . ع خرازی پاکدل .م . اسماعیلی . 1372 بررسی خون

    12- بهداد ،ا   1375 دائره المعارف گیاه پزشکی ایران . نشریادبود ، اصفهان 3153 صفحه.

    13- بهرامی ، ن .  1373  بررسی سینوز برگ گندم . موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای             

      گیاهی ، صفحات 60-44

    14- بی نام 1378 . گزارش عملکرد فعالیت های سازمان حفظ نباتات در سال 1378.

    15- بی نام 1375 . فهرست آفات ، بیماریها و علفهای هرز محصولات کشاورزی کشور و سموم

     توصیه شده آنها سازمان حفظ نباتات .

   16- پیر هادی ،ا، غ . رجبی 1381 بیولوژی مگس پارازتیوئیدسن گندم Elomyia  در استان لرستان، خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 6.

 17 – تکلوزاده ، م .، ه . زهدی 1379  بررسی بیولوژی تریپس گندم در کرمان . خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران صفحه 15 .

18 – حبسی نوبندگانی ، غ، همکاران . 1381 تعیین و محاسبه سطح زیان اقتصادی مینوزبرگ نهات در خوزستان . خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران . صفحه 27.

19- حسینی، م ، 1373 سوسک سیاه گندم و روشهای مبارزه علیه آن در خراسان. موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ، صفحات 34-22

20- خواجه زاده ، ی 1377 معرفی سوسکهای زیان آور مزارع غلات خوزستان . خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 15 .

21- دواچی ، ع . 1333  حشرات زیان آور ایران ، ملخ ها و سایر حشرات زیان آور غلات . نشریه شماره 211 ، دانشگاه تهران . 252 صفحه.

22- دولتی ، ل . همکاران  1374 بررسی بیولوژی شته روسی گندم و پراکندگی آن در تهران . خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 6.

23 – رجبی ، غ .1372  علل بنیادی گسترش و طغیان سن گندم در سالهای اخیر انتشارات موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی . 33 صفحه

24- رجبی ، غ 1379 اکولوژی سن های زیان آور گندم و جو در ایران ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، وزارت کشاورزی . 343 صفحه .

25- رضا بیگلی ، م  1379  بررسی مفاهیم های مقاومت اتمام گندم نسبت به سن گندم رساله دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران . 253 صفحه

26- رضوانی ، ع 1380  کلیه شناسایی شته های ایران . سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی . 305 صفحه.

27 رضوانی ، ع 1373   شته روسی گندم در ایران . موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ، صفحات 20-10

28- رفیعی ، ب 1372  زندگی و افزایش جمعیت ملخ صحرایی در سیستان و بلوچستان .خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران صفحه 13 .

29- روشندل ، س ،غ ، رجبی 1373  گزارش نهایی طرح تعیین گونه های ، اهمین اقتصادی و سایر نباتات میزبان آن در چهار محال بختیاری . مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری.

30- روشندل ، س  1381 بیولوژی تریپس گندم. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران صفحه 28.

31- زمردی، عظیم . 1340  پیشرفتی در مبارزه با بیولوژیکی سن گندم نشریه آفات و بیماریهای گیاهی شماره 20 صفحه 23-16 .

32- زمردی ، عظیم .  1371  سن گندم و سابقه آن در ایران . گزارش کنفرانس گندم ، دانشکد کشاورزی دانشگاه تهران صفحه 34-31 .

33- سلطانی ، ع 1362 طغیان گونه هایی از ملخ های خانواده Acrididae  در اثر استفاده بی رویه از زمین و مراتع . خلاصه مقالات هفتمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 28 .

34- صادقی ، ح ، ک ، کمالی  1370  بررسی فون کندهای نیشکر و غلات در خوزستان. خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 89.

35-صحراگرد، 1، 1358  بررسی بیواکولوژی زنبور ساقه خوار گندم . پایان نامه فوق لیسانس گیاه پزشکی دانشگاه تهران 67 صفحه .

36- عسگریان زاده ، ع .   1377  بررسی رابطه بین درصد سن زدگی و خواص نانوایی در چند رقم گندم اصلاح شده و بهبود کیفیت آنها پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی . دانشگاه تربیت مدرس. 169 صفحه .

37- غدیری .و. 1373  بررسی خصوصیات بیولوژیک زنبور ساقه خوار غلات . نامه انجمن حشره شناسان ایران جلد 14: 33-27 .

38- غدیری ، و .  1377 بررسی و تعیین میزان آلودگی و خسارت زنبور ساقه خوار غلات در ارقام مختلف خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 31.

39- غدیری ،و . 1381 بررسی رابطه بین ضخامت ساقه و میزان آلودگی به زنبور ساقه خوار غلات خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران صفحه 28 .

40 – غزوی ، م . 1379  ملخ سردکش . سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی. 9صفحه.

41- غزوی ، م . ، غ . جمسی  1373  ملخ مراکشی . موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی .

42- کمانگر ، ص، غ، رجبی . 1379  بررسی میزان تأثیر سموم مصرفی علیه سن گندم در کاهش جمعیت آن صفحه 9.

43- مبشری ، م . 1373  . بررسی زیست شناسی گونه های مختلف سن گندم در نواحی گرگان و گنبد .

44- مجنی ، ه . بیات اسدی . 1374 . شناسایی و معرفی دشمنان طبیعی شته سبز گندم در منطقه گرگان و دشت خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 21.

45- محقق نیشابوری ، ج . 1372  گزارشی درباره سن و برخی ویژگی های بیولوژیک آن . خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران . صفحه 22.

46- مصدق ، م.  1370  معرفی چند زنبور انگل شته ها در استان خوزستان . خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران . صفحه 72 .

47- نوربخش ، ح . ک . کمالی 1374  بررسی بیولوژی کند قهوه ای غلات . نامه انجمن حشره شناسی ایران جلد 15. 24 – 15

48- نوری ،ح . 1381  بررسی سطح زیان اقتصادی سن گندم در قزوین . رساله دکتری دانشگاه تهران 178 صفحه .

49- عباسعلی ، هـ.  1380  عملکرد مبارزه همگانی علیه سن غلات در سالهای 80-79  و ارزیابی آن در دو سال مدیریت مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات.52 صفحه .  

 

 

 

 

 

منابع انگلیسی:

 

50. Altieri , M.A , Arujillo, Campos, S.L.etal .(1989)El Conrol  biologico  classico  en  Amirican Latinen su contexto   historico. Manejo integrado de plagas  12.82..107

 

51. Zuniga, E.(1986) control biologi code los afidos de lost cercalesen  chile.l.Revision historica lineas  de  tarabje. Agrie. Chile, 46,457-7. 

 

52- kiritani,k. (1979) Pest  managementin rice. Ann.Rev.  Entomol, 24.2S79.372

 

53- Khan, N.I., schisler, D.A. , Bochm , M.J., slining er, D.J. and Botheast , R.J.2007. selection and evaluation of microorganisms for biocontrrol of fusarium head blight of wheat in cited by Gibberella zeae     

 

54-pimente .I.D, Krummel    .,Gallahana.D.ET.(1978) Benefits and costs of pesticide use in  U.S, food production Bio science.28.778-84.

 

55-Gvan-soon .L. (1997) ever view of vegetable IPM  in Asia FAO plant prot .Bull . , 38.73.87.

 

56- Stern,V.M ., smith.R.F., vanden Besch .R. and Hagen . k.S. (1959) the integrated control concept . Hilgardia 29.81.101

 

57. Norton.G.A. and way –m.(1990) Rice pest management systems pest and future in pest management in Riee , (eds B.T.Grayse .M.B . Green and  L.G.comoping ). Elsevier Applied science , New York ,pp . 1-14.

 

58-van Emden,F-(1990d)Limitations oninsect herbivore abundance in natural vegetation. In pest pathogens and plant communities,(eds).Burden and  S.R Leather) Black well scientific publications London .pp.15.30.

 

 59 -wardmani , M..A(1991) Developments in IPM: The  Indonesia case, presented at conference on IPM in the Asia –pacific Region Kuala Lumpur , September.

 

 

 

 

 اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خرید

محصولات مرتبط
جلبک سبز

جلبک سبز

قیمت: 18,000 ريال کد فایل:3448
مقدمه   ویژگیهای جلبکهای سبز   زیستگاه جلبکهای سبز   انواع تال در جلبکهای سبز   تولید مثل در جلبکهای سبز   نمونه هایی از جلبکهای سبز   اولوا کلادوفورا   اهمیت جلبکها   سوخت زیستی   جلبک ، علوفه یا دیزل زیستی   جلبک و تصفیه‌ فاضلاب مصارف جلبک ها   استفاده از جلبکها در صنعت...
آفات مرکبات

آفات مرکبات

قیمت: 36,000 ريال کد فایل:3444
شپشک آرد آلود جنوب روش مبارزه سپر دار زرد شرقی مر کبات روش مبارزه سایر شپشک های زیان آور شپشک استرلیایی خسارت شناسایی زمستان گذرانی سپردار قهوه ای مرکبات مشخصات و بیولوژی دشمنان طبیعی کنترل شيميايي مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات کنه زرد شرقی مرکبات کنترل شیمیایی کنه زنگ(نقره ای) مرکبات کنترل شیمیایی پروانه برگخوار مرکبات پروانه مینوز مرکبات کنترل شیمیایی عسلک...
زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما

قیمت: 12,000 ريال کد فایل:3393
مقدمه زنبور پارازیتوئید و مبارزه بیولوژیک علیه آفات گیاهی   شکل شناسی و زیست شناسی زنبور تریکو گراما    تکثیر انبوه زنبور های...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

 • 1
 • 2

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

پاور پوینت تحلیل دانشکده معماری واترلو همراه با عکس از نما و پلان ها

حجم:85626KB | بازدید :2493

مشخصات کلی دانشگاه(شعار,سال تاسیس,هیئت علمی,مساحت,تعداد کارکنان و...) عکس و توضیح از نماهای داخلی و بیرونی دانشگاه به همراه عکس پلان...

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

استوک سر آشپز

حجم:83868KB | بازدید :334

25 استوک سر آشپز به منظور استفاده در طراحی منوی رستوران,کارت ویزیت...

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان به همراه عکس

حجم:60550KB | بازدید :632

مقدمه پياده كردن نقشه پي‌كني  )گودبرداری) كرسي چيني بـتـن مگــر      قـالـب بـنـدي فونداسيون و شمع بندي   آرماتوربندي  قالب بندي بستن ميلگردها به يكديگر فاصله نگهدار يا لقمه قلاب انتهاي ميلگرد واندازه استاندارد آن بتن سازي حمل...

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

پاور پوینت مراحل کاشت ، داشت ، برداشت و طریقه سیلو کردن یونجه

حجم:55063KB | بازدید :1358

  مقدمه شرایط اقلیمی و خاکی یونجه کاشت یونجه(آماده سازی زمین,تناوب زراعی,تاریخ کاشت,عمق و روش کاشت) بذرپاشی یونجه (۱- دستپاش 2- ماشینهای بذرافشان ) داشت/کوددهى يونجه (ازت,پتاسیم,کمبود پتاسيم, کودهاى آهکى,فسفر) علف‌هاى هرز در يونجه مبارزه شيميائى...

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

پاور پوینت سفیدک داخلی کاهو

حجم:50913KB | بازدید :1000

مقدمه عامل بیماری علائم بیماری زیست...

گل کاملیا

گل کاملیا

گل کاملیا

حجم:50171KB | بازدید :327

این فایل شامل: مشخصات گیاه موارد استفاده نیازها(خاک و آب و نور و...) تعویض گلدان تمیز نمودن برگ ها تکثیر عوارض و...

پاور پوینت بیماریهای ذرت

پاور پوینت بیماریهای ذرت

پاور پوینت بیماریهای ذرت

حجم:43077KB | بازدید :626

  بیماری پوسیدگی خوشه ذرت شرایط ایجاد بیماری علائم بیماری عامل بیماری کنترل لکه برگی ذرت نشانه های بیماری کنترل سیاهک معمولی ذرت علائم عامل بیماری زیست‌شناسی کنترل سیاهک ذرت پوسیدگی باکتریائی ساقه علائم عامل...

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

پاور پوینت گل نیلوفر آبی

حجم:42425KB | بازدید :525

مقدمه مشخصات اقسام مختلف گیاه دستگاه زایشی تکثیر نکات مهم پرورش نیلوفر آبی بزرگترین نیلوفر آبی جهان کوچکترین نیلوفر آبی...